چقدر آسمان نزدیک شده به زمینی که سالهاست روی آن راه میروم.وقت خواب است.