اگر به خانه من آمدی 

 

برایم آتشی بیاور که شراره هایش،هرکدام شیطانی شود و از سجده کردن امتناع کند تا من بفهمم که همان آدم فریب خورده ام. 

برایم سیبی بیاور که کرم درونم میوه اش را پیدا کند و آرام گیرد. 

و برایم خدایی نو بیاور که قدرت خلق نداشته باشد تا نه شیطانی،نه سیبی و نه منی باشد.