از ترس کابوس‌های شبانه‌ام 

می‌خواهم 

روزها بخوابم 

تا شب‌ها  

با جغد روی دیوار  

                       گپی بزنم 

چند وقتی است 

روزها  می‌خوابم 

رویای صداها را می‌بینم 

و شب‌ها 

از غصۀ این که نمی‌توانم 

صداها را به یاد بیاورم 

تا با جغد روی دیوار گپی بزنم 

کابوس رویاهایم را  

با چشمان باز 

تکرار می‌کنم