من 

خدا 

من و خدا 

تنها راه ارتباطی  

فراموش می‌کنی 

خدای دیگری می‌سازی 

خدایی که در این نزدیکی است...