"بچه که به دنیا می‌آد خیلی پاکه،مثل فرشته‌ها می‌مونه"اینو مادرم گفت. 

وقتی بچه خودش و کثیف کرد،فهمیدم که دروغ میگه.